:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th
สำนักปลัด
นางสาวพรวิไล คงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
084-0480902
นางสาวพรวิไล คงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเนาวรัตน์ พรมไคร้
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายวิภูวรรณน์ ดาดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายอนุชาติ วอนเจียม
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางอรนรินทร์ อินเลื่อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวชุติกาญจน์ อยู่สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเบลเยี่ยม พรมโต
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายกิตติภณ สมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
062-3082610
พนักงานสูบน้ำ
นางแสงดาว บัวงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่คนงาน