:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th
คณะผู้บริหาร
นายบุญญฤทธิ์ ทิศอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
โทรศัพท์ 086-2172801
นายริม จันทร์สว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
โทรศัพท์ 085-5398492
นายสนับ อยู่สุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
โทรศัพท์ 098-0060850
นางสาวจิราภรณ์ กองโต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
โทรศัพท์ 084-8178544