:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th
กองช่าง
นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-2105105
นางสาวจิรภิญญา สีสูง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกฤษณะ ใจจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายปรีชาวุธ บุตรดา
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายอภิวัฒน์ จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า