:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th
กองคลัง
นางสาวกมณธ์พรรณ์ ชนะไชย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-9576566
นางสาวกมณธ์พรรณ์ ชนะไชย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางจิรภรณ์ วงศ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอริสา จันทร์สว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสิริณัฐ ดวงเสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้