:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th
สมาชิกสภา
นางวราภรณ์ มาทำมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
โทร 086-2028934
นายบุญเชิด บัวเข็ม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
โทร 085-6032588
นายชาตรี กันปาน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
โทร 088-2800605
นายบุญลิ้ง วันแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย หมู่ที่ 1
โทร 085-7317379
นายสัมภาส แหยมคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย หมู่ที่ 2
โทร 093-3024808
นายคำรณ ยาท้วม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย หมุ่ที่ 3
โทร 086-1900453
นายธีรพงษ์ คำมิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย หมู่ที่ 5
โทร 082-1724602
นายชาลี สีนวนดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย หมู่ที่ 7
โทร 084-6446903
นายประหยัด บัวงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย หมู่ที่ 8
โทร 090-2623086