Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 08 พ.ย. 2561 ] - การตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขาว–บ่อเหล็กน้ำพี้ หมู่ที่ 3 บ้านนาป่าคาย
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษณะพงษ์ ก่อสร้าง โดย นายสำรวย ฟองทราย ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขาว–บ่อเหล็กน้ำพี้ หมู่ที่ 3 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 200.๐๐ เมตร หนา ๐.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าคายกำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ 55 วัน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 299,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 กันยายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษณะพงษ์ ก่อสร้าง โดย นายสำรวย ฟองทราย ได้ส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะดำเนินการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1541649192].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ