Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 15 มิ.ย. 2560 ] - ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
รายละเอียด : ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1529478704].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ