Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 26 เม.ย. 2561 ] - การขายครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ดำเนินการตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพที่ได้รับการอนุมัติเพื่อจำหน่ายครุภัณฑ์โดยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215(1)(ก) จำนวน 37 รายการดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1525064075].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ