Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 29 พ.ย. 2560 ] - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวนเงิน 537,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง จำนวนเงิน 398,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ