Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 09 ส.ค. 2560 ] - เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
รายละเอียด : ด้วยปัจจุบันพระราชบัญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐ ในการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตานหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายจึงได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จึงขอเรียนเชิญที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1502330985].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ