Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 31 ก.ค. 2560 ] - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบริหารการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ผด. 3) งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2560) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1501573163].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ