Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 15 ก.ค. 2559 ] - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ดังนี้ รายการที่ 1 โครงการก่อสร้างฝายหินเรียงกั้นน้ำคลองห้วยปูน หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่ 2 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตรอน หมู่ที่ 2 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่ 3 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะห้วยริ้น หมู่ที่ 3 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่ 5 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาลับแลง ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่ 6 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองห้วยพี้ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่ 7 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกอก ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่ 8 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเนินหินแดง ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่ 9 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะขามป้อม หมู่ที่ 9 วังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1468567535].doc
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ