Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 21 มี.ค. 2559 ] - สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าคายกำหนด) วงเงินงบประมาณ 935,000.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดราคากลาง จำนวนเงิน 935,000.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1458544565].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ