Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 18 ม.ค. 2559 ] - ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านนาป่าคาย ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๓,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( สามล้านห้าแสน - แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ราคากลางจำนวน ๓,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1453101509].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ