Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 14 ม.ค. 2559 ] - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก(ครั้งที่ 2)
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก(ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินงบประมาณ1,189,400.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน กำหนดราคากลาง จำนวนเงิน 1,189,400.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค–บริโภค แก่ประชาชน (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉนับนี้)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1452756164].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ