Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 30 พ.ย. 2558 ] - ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินงบประมาณ 1,189,400.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน กำหนดราคากลาง จำนวนเงิน 1,189,400.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค–บริโภค แก่ประชาชน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1448875203].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ