Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 14 ต.ค. 2558 ] - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านนาป่าคาย ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๓,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพัน-บาทถ้วน) ราคากลางจำนวน ๓,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1444798527].
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ