Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 05 ต.ค. 2558 ] - สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ รายการที่ ๑ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.2043 หมู่ที่ 2 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ช่อง ช่วงที่ 1 : STA. 0+000-STA.0+429.70 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 429.70 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 : STA. 0+429.70-STA.0+730.50 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.80 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวม 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 4,082.20 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นแบ่งช่องจราจร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าคาย กำหนด ) ภายในวงเงินงบประมาณ 1,547,500.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางค่าก่อสร้าง 1,547,500.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนป่าคายกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.3095 บ้านนาลับแลง – บ้านนาป่าคาย หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ STA. 0+467.00 -STA.1+162.00 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 695.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,170.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นแบ่งช่องจราจร วงเงินงบประมาณ 1,709,800.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ค่าก่อสร้าง 1,709,800.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนป่าคายกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1444027271].doc
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ