ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
156
เดือนที่แล้ว
1,245
ปีนี้
2,506
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
17,192
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229


รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ลงวันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบท้าย)

21 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1 ),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าครย จะเปิดรับสมัครเด็ก โดยการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1 ) ประกอบด้วย

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย (ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

ตั้งแต่วันที่ 16 -30 เมษายน 2563 สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะสมัครเรียน

15 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการติดต่อราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
31 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิกรณ์ จินนะ หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิกรณ์  จินนะ  หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด)  จำนวน 1 งวดงาน  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  7/2563  ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เริ่มต้นวันที่ 22 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มีนาคม 2563  จำนวนเงิน 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  นั้น

    บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะตรวจรับในวันที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น.  ณ หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

    จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน

12 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรำพึง  แสงจันทร์  หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ทำงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรำพึง  แสงจันทร์  หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  8/2563  ลงวันที่ 21 มกราคม 2563  เริ่มต้นวันที่ 22 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มีนาคม 2563  จำนวนเงิน 431,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้น

    บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะตรวจรับในวันที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 11.00 น.  ณ หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน

12 มีนาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด)  ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย เสนอราคาจำนวนเงิน 442,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2563  ลงวันที่ 9 มกราคม 2563  เริ่มต้นวันที่ 10 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวนเงิน 442,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

    บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 3 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ณ หมู่ที่ 1  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน

02 มีนาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีฉายทรัพย์มั่งมี  ทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 205.00 เมตร  หนา 1.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  820.00  ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  จำนวนเงิน 464,000.00 บาท  (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2/2563  ลงวันที่ 13 มกราคม 2563  เริ่มต้นสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีฉายทรัพย์มั่งมี ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 3 มีนาคม 2563  เวลา 11.00 น.  ณ หมู่ที่ 1  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน

02 มีนาคม 2563

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลงสำหรับรถราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลงสำหรับรถราชการ  จำนวน 8 คัน เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง เลื่อยโซ่ยนต์  จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

02 มีนาคม 2563

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

PM2.5 คืออะไร? อันตรายและการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่นๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่นๆ

สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจากสองแหล่งกำเนิดใหญ่ๆ คือ

 1. แหล่งกำเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต
 2. การรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอื่นๆ ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)

 

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5

ร่างกายของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM2.5 อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆ แต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง โดยแบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และผลกระทบทางผิวหนัง

ผลกระทบทางสุขภาพ
 • เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้
 • ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น
 • เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง
 • เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด
ผลกระทบทางผิวหนัง
 • มีผื่นคันตามตัว
 • ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง
 • เป็นลมพิษ ถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ
 • ทำร้ายเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่าย

 

ระดับความรุนแรงของ PM2.5

องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ประกอบกับรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 ราย ส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศนี้

 

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย

ข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะ 1-2 ปีมานี้ และประเทศไทยมักถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (US AQI) ซึ่งสามารถดูข้อมูลนี้ได้จากแอปพลิเคชัน Air Visual

แหล่งกำเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่าง คือ รถยนต์ การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM2.5 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร และสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ไม่ได้ผลที่ดีนัก

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า "การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง" พบว่าการลดใช้เชื้อเพลิงจากโรงงาน การเผาในที่โล่งแจ้ง ทำให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป

 

แนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5

 1. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น 5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือ หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย และบางคนอาจสวมแล้วอาจให้ความรู้สึกอึดอัด เพราะหายใจได้ลำบากกว่าปกติ
 2. หากไม่ใช้หน้ากาก N95 อาจใช้หน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น ซึ่งมักมีเขียนระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน 5 ได้ หรือถ้าหากหาไม่ได้จริงๆ อาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ 2 ชั้น หรือซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูไว้ด้านในก็ได้
 3.  
12 กุมภาพันธ์ 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
27 มกราคม 2563

การออกหน่วยให้บริการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
23 มกราคม 2563

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าคายและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
14 มกราคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ หรือสิ่งปลูกสร้าง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ท่านติดต่อขอแก้ไขข้อมูลพร้อมนำเอกสารสิทธิ์ สำเนาทะเบียนบ้าน      ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง หรือ โทร. 055 825241 ต่อ 19 /                โทรสาร.055-825242

29 พฤศจิกายน 2562

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 29 รายการ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
27 พฤศจิกายน 2562

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 5  (70 รายการ)