ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
300
เดือนที่แล้ว
940
ปีนี้
5,549
ปีที่แล้ว
1,632
ทั้งหมด
7,181
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200


ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 กรกฎาคม 2563

19 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

22 พฤษภาคม 2563

22 พฤษภาคม 2563

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

21 พฤษภาคม 2563

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  โดยรับสม้ครระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการรับสมัครและรับมอบตัวเด็กเรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ขอประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่1 )

08 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

07 พฤษภาคม 2563

พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ลงวันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบท้าย)

21 เมษายน 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าครย จะเปิดรับสมัครเด็ก โดยการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1 ) ประกอบด้วย

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย (ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

ตั้งแต่วันที่ 16 -30 เมษายน 2563 สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะสมัครเรียน

15 เมษายน 2563

31 มีนาคม 2563

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิกรณ์  จินนะ  หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด)  จำนวน 1 งวดงาน  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  7/2563  ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เริ่มต้นวันที่ 22 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มีนาคม 2563  จำนวนเงิน 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  นั้น

    บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะตรวจรับในวันที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น.  ณ หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

    จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน

12 มีนาคม 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ทำงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรำพึง  แสงจันทร์  หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  8/2563  ลงวันที่ 21 มกราคม 2563  เริ่มต้นวันที่ 22 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มีนาคม 2563  จำนวนเงิน 431,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้น

    บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะตรวจรับในวันที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 11.00 น.  ณ หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน

12 มีนาคม 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด)  ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย เสนอราคาจำนวนเงิน 442,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2563  ลงวันที่ 9 มกราคม 2563  เริ่มต้นวันที่ 10 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวนเงิน 442,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

    บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 3 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ณ หมู่ที่ 1  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน

02 มีนาคม 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีฉายทรัพย์มั่งมี  ทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 205.00 เมตร  หนา 1.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  820.00  ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  จำนวนเงิน 464,000.00 บาท  (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2/2563  ลงวันที่ 13 มกราคม 2563  เริ่มต้นสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีฉายทรัพย์มั่งมี ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 3 มีนาคม 2563  เวลา 11.00 น.  ณ หมู่ที่ 1  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน

02 มีนาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)