ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
785
เดือนที่แล้ว
1,306
ปีนี้
4,441
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
19,127
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

“โคพันธุ์ดีนาลับแลง    พืชหน้าแล้งบ้านไร่   อ้อยป่าคายมากมี    ส้มโอดีวังปรากฏ”

 

1.ด้านกายภาพ

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลป่าคาย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอทองแสนขัน มีพื้นที่ประมาณ 107.40 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  67,125  ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ   30   กิโลเมตร

และอยู่ห่างจากอำเภอทองแสนขัน ประมาณ  9  กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผักขวง  ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำอ่าง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน ตำบลหาดกรวด  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ลักษณะทางกายภาพ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลป่าคาย เป็นที่ราบสูงและป่าแดงที่เป็นลูกรังผสมกรวดทรายและหิน

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศใต้จะมีแนวเขาล้อมรอบ

 

ลักษณะทางธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีวิทยาของตำบลป่าคายสามารถจำแนกได้ 7  ลักษณะ  ดังนี้

- บริเวณตะกอนน้ำพา (Qa) อายุอยู่ในช่วงยุคควอเทอนารี (มหายุคซีโนโซอิค)

- บริเวณตะกอนตะพัก (Qt) อายุอยู่ในช่วงควอเทอนารี (มหายุคซีโนโซอิค)

- บริเวณหินทราย สีขาวถึงน้ำตาลอ่อนแสดงชั้นขวางและไม่แสดงชั้น หินทรายแป้งสีน้ำตาลแกมแดงและเทาไมกาสลับบ้าง (Jpw) อายุอยู่ในช่วงจูราสิค (มหายุคมีโซโซอิค)

- บริเวณหินแอนดีไซต์ (an) อายุอยู่ในช่วงไทรแอสสิค (มหายุคซีโนโซอิค)

- บริเวณหินปูนชั้นหนามาก หินดินดาน หินดินดานเนื้อปูนและหินโคลน (P2) อายุอยู่ในช่วงเพอร์เมียน (มหายุคพาลีโอโลอิค)

- บริเวณหินฟิลไลด์ หินควอร์ตไซต์ หินทรายเนื้อควอร์ตไซต์ หินชิสต์เนื้อมีควอร์ต และเฟลต์สปาร์มาก และหินซีสต์ (SD) อายุอยู่ในช่วงยุคซิลเรียน (มหายุคพาลีโอโลอิค)

 

ลักษณะทางธรณีสัณฐาน

ลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่เป็นการจำแนกลักษณะของภูมิประเทศซึ่งเกิดจากการกระทำโดยธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถสืบค้นหาสาเหตุการเกิดสัณฐานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การกระทำโดยน้ำ ลม อุณหภูมิ ธารน้ำแข็ง เป็นต้น และเราสามารถบ่งชี้ถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ  ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนำมาวิเคราะห์ในการใช้พื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาลักษณะทางธรณีสัณฐานของตำบลป่าคาย พบว่า สามารถจำแนกลักษณะธรณีสัณฐานได้ 7  ลักษณะ ดังนี้

- บริเวณที่เป็นลานตะพักลำน้ำค่อนข้างใหม่ (Semi – recent terrace) ลักษณะธรณีสัณฐานแบบนี้ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว เหมาะแก่การทำนา

- บริเวณคันดินธรรมชาติ (OLD LEVEES) คือ ลักษณะของการสะสมตะกอนของแม่น้ำที่ไหลผ่านเกิดจากน้ำที่ท่วมล้นฝั่งอยู่หลาย ๆ ปี เมื่อธารน้ำไหลท่วมสองฟากฝั่ง ความเร็วของธารน้ำก็จะลดลงจนตะกอนทับถมกันเป็นแนวยาวริมลำน้ำลักษณะธรณีสัณฐานแบบน้ำดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง การระบายน้ำดีปานกลาง เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล

- บริเวณลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ (LOW TERRACE) ลักษณะธรณีสัณฐานแบบนี้ ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การระบายน้ำค่อนข้างเลว เหมาะสมใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

- บริเวณลานตะพักลำน้ำระดับสูง (HIGH TERRACE) ลักษณะธรณีสัณฐานแบบนี้ ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การระบายน้ำค่อนข้างดี เหมาะสมเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

- บริเวณพื้นผิวเหลือค้างจากการกัดกร่อน (DESSECTED EROSION SURFACE) ลักษณะธรณีสัณฐานแบบนี้ ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง การระบายน้ำค่อนข้างดี ไม่เหมาะสมการทำกสิกรรม

- บริเวณพื้นที่สูงชัน (HILLY PHASE) ลักษณะธรณีสัณฐานแบบนี้ ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง การระบายน้ำค่อนข้างดี ไม่เหมาะสมการทำกสิกรรม

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

1) ป่าไม้  ในตำบลป่าคายมีพื้นที่ประมาณ  49.26 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าคลองตรอนฝั่งขวา ร้อยละ 13.09  ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ร้อยละ 45.98  ป่าดงช้างดี  ร้อยละ 2.29 และป่าเขากระทิง ร้อยละ 38.63 ซึ่งประกอบไปด้วยไม้หลายชนิด ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยาง เป็นต้น

2)  แร่ธาตุ  ทรัพยากรแร่ธาตุที่พบในตำบลป่าคาย  คือ แร่แกรไฟด์  หินปูน และหินอ่อน

3)  ทรัพยากรดิน  จากการจำแนกลักษณะดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า สามารถจำแนกลักษณะดินของตำบลป่าคายออกได้  14 ชุดดิน  ดังนี้

- ดินชุดเชียงราย (Chiang Rai series : Cr) ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลปนเทาถึงสีน้ำตาลปานเทาเข้มมาก มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียว สีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลงอ่อนสีแดง 5-50% โดยปริมาตร อาจพบก้อนลูกรังปะปนอยู่บ้าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 291 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- ดินชุดน้ำพอง (Nam Phong series : Ng) ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึก  ดินบน

เป็นดินทรายปนดินร่วนปนหรือดินทราย สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วน สีชมพู   สีน้ำตาลซีดมาก พบชั้นสะสมดินเหนียวที่ความลึกต่ำกว่า 100 ซม. จากผิวดิน มีสีเทาปนชมพู น้ำตาลซีดมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างลึกลงไป พบจุดประสีน้ำตาลแก่เหลืองปนแดง หรือแดงปนเหลืองในดินชั้นล่างนี้ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 2,249 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- ดินชุดร้อยเอ็ด (Roi - et series : Re) ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดิน

ร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาล ปนเทาหรือสีน้ำตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทรายอาจพบชั้นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนน้ำตาลอ่อนหรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลปนแดงตลอด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0 – 6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5 – 6.5) ในดินล่าง ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 5,505 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.20 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- ดินชุดลาดหญ้า (Lat Ya series : Ly) ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกปานกลาง ดินบน

เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0 – 6.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนแดงและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองในช่วงความลึก  50-125  ซม. จากผิวดินก้อนกรวดเป็นพวกเศษหิน

ควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังกระจายอยู่ทั่วไปในชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5 – 5.0)  ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 3,968 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.91 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- ดินชุดท่ายาง (Tha Yang series : Ty) ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินตื้นถึงชั้นกรวด ดิน

บนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน มีกรวดและเศษหินก้อนหินปนอยู่ตอนบนประมาณ 15-43% โดยปริมาตร    สีน้ำตาลปนเทาถึงสีน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากว่า 35% โดยปริมาตร เพิ่มขึ้นตามความลึก จะพบชั้นดินปนกรวดปนเศษหินนี้ตื้นกว่า 50 ซม. จากผิวดินปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อยถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างตอนล่างเป็นชั้นเศษหินกรวดของหินทราย ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 12,095 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.02 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- ชุดดินสันป่าตอง (San Pa Tong series : Sp) ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดิน

บนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ในส่วนลึก ๆ สีน้ำตาลซีดหรือสีน้ำตาลปนเหลืองอ่อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 17,408 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.94 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- ชุดดินน่าน (Nan series : Sp) เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนน้ำพาส่วนต่ำของสันดิน

ริมน้ำ หรือที่ราบตะกอนทับถมค่อนข้างใหม่ สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ การระบายน้ำค่อนข้างเหลว ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปนแดงหรือปนสีชมพู มีจุดประสีน้ำตาลเข้มหรือสำน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งถึงดินเหนียว สีเทาปนแดงมีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0)  มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในระดับต่ำ และมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ชนิดกินหัว ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- ชุดดินหางดง (Hang Dong series : Hd) ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็น

ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาถึงสีเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา  มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0)  ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 2,354 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- หน่วยสัมพันธ์ของดินชุดธาตุพนม/ดินคล้ายดินชุดธาตุพนม แต่มีการระบายน้ำดี (That

Phanom series : Tp) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายแห้ง หรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ำตาลปนแดง หรือสีน้ำตาล และเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงในดินล่างลึกลงไป จะพบจุดประสีเทาปนชมพู สีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลืองในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงปานกลาง (pH 5.5-7.0) ตลอด ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,411 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.10 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- หน่วยผสมของพื้นที่ที่มีความลาดชันซับซ้อน (MOUNTAIN HILLS) มีสภาพพื้นที่ค่อนข้าง

หยาบ เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 13,413 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.98 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- ชุดดินคล้ายดินชุดสันป่าตอง แต่มีกรวด มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างหยาบ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

เป็นพื้นที่เหมาะสมปานกลางสำหรับพืชไร่และไม้ผล ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 5,233 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.80 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- หน่วยผสมของดินชุดท่าลี่ ดินชุดนี้มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีการระบายน้ำดี เป็น

พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลางสำหรับพืชไร่และไม้ผล ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 2,791 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.16 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

- หน่วยสัมพันธ์ของดินชุดลาดหญ้า/ดินชุดท่ายาง ดินชุดนี้มีสภาพค่อนข้างหยาบ มีการ

ระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะสมสำหรับปลูกไม้ผลและพืชไร่ ดินชุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ตำบลป่าคาย

 

2.ด้านการเมือง / การปกครอง

 

การแบ่งเขตการปกครอง

ตำบลป่าคายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้าน

โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

ตำแหน่ง

หมู่ที่ 1

บ้านวังปรากฎ

นางสมเด็จ    คำพลอย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2

บ้านวังปรากฎ

นายเสงี่ยม    บุญอุ่น

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3

บ้านนาป่าคาย

นายชลิต  น้อยท่าช้าง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4

บ้านนาป่าคาย

นายรุ่งโรจน์   มาบุญลือ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5

บ้านนาลับแลง

นายธนากร     ใจเป็ง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6

บ้านไร่ห้วยพี้

นายวิเนตร  จันทร์สว่าง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7

บ้านหนองกอก

นายพลกฤต    อินทะ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8

บ้านเนินหินแดง

นายเชาว์    เพ็ชรศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9

บ้านวังปรากฎ

นางกุลตนาช    บุญไทย

กำนัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ข้อมูลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน   2554

 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิ

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ

บัตรดี

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1

4,686

3,374

72.00

3,207

95.05

147

4.36

20

0.59

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิ

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ

บัตรดี

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1

518

380

73.36

366

96.32

7

1.84

7

1.84

2

604

430

71.19

426

99.07

3

0.70

1

0.23

3

769

604

78.54

591

97.87

12

1.99

1

0.17

4

627

448

71.45

441

98.44

6

1.34

1

0.22

5

396

291

73.84

279

95.88

12

4.12

-

-

6

481

354

73.60

339

95.76

12

3.39

3

0.85

7

529

381

72.02

377

98.95

3

0.79

1

0.26

8

304

222

73.03

220

99.10

1

0.45

1

0.45

9

343

254

74.05

247

97.24

6

2.36

1

0.39

รวม

4,571

3,364

73.59

3,286

97.68

62

1.84

16

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ประชากร

สถิติข้อมูลประชากร

จำนวนประชากรของตำบลป่าคายทั้งสิ้น   5,611   คน แยกเป็นชาย   2,760    คน  หญิง   2,851  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  52  คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน  2,075 หลังคาเรือน