Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

  ประวัติความเป็นมา

          ตำบลป่าคายตามคำเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ ว่ามีมานานถึงร้อยกว่าปี ซึ่งแยกมาจากอำเภอตรอน
          แต่เมื่อก่อนเป็นแค่กิ่งอำเภอทองแสนขัน มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ต่อมาตำบลบ่อทองได้แยกออกมาจึงเหลือ 6 หมู่บ้าน
          กำนันคนแรกของตำบลป่าคาย คือ กำนันสงค์ มาบุญลือ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ประชากรอพยพมาจากนครไทย (อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก) และคนแสนขันมา ทำไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าคาย (ต้นไผ่คาย คือ ต้นไผ่ที่ไม่มีหนามเล็กกว่าต้นไผ่ทั่ว ๆ ไป สามารถนำมาทำตะกร้า ทำประทัดยิง ทำฝักมีด ทำเข่ง เป็นต้น)

  สภาพทั่วไป
     ที่ตั้ง
          ตำบลป่าคายตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ประมาณ 9 กิโลเมตร
     อาณาเขต
          ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
          ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
          ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
          ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
     เนื้อที่
          ตำบลป่าคายมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 60,225 ไร่ หรือประมาณ 96.36 ตารางกิโลเมตร
     ภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลป่าคาย เป็นที่ราบสูงและป่าแดงที่เป็นลูกรังผสมกรวดทรายและหิน
     การปกครอง
          ตำบลป่าคายแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้าน
          โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
           • หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฎ
           • หมู่ที่ 2 บ้านวังปรากฎ
           • หมู่ที่ 3 บ้านนาป่าคาย
           • หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย
           • หมู่ที่ 5 บ้านนาลับแลง
           • หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้
           • หมู่ที่ 7 บ้านหนองกอก
           • หมู่ที่ 8 บ้านเนินหินแดง
           • หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฎ
     ประชากร
          ตำบลป่าคายมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,868 แยกเป็นชาย 2,924 คน เป็นหญิง 2,944 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 61 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,904 ครัวเรือน
  สภาพเศรษฐกิจ
     อาชีพ
           • เกษตรกรรม เช่น ทำนา , ทำไร่
           • เลี้ยงสัตว์ เช่น โค , กระบือ , สุกร , เป็ดและไก่
           • รับจ้างทั่วไป เช่น แรงงานด้านการเกษตร , รับจ้างต่างจังหวัดและต่างประเทศ
     รายได้ของประชากรต่อครัวเรือน
           • เฉลี่ย 23,000 บาท/ปี
     หน่วยธุรกิจในเขต อบต
           • โรงงานอุตสาหกรรม   2   แห่ง
           • โรงสี   25   แห่ง
           • ร้านซ่อมรถ 10 แห่ง
           • ร้านค้าของชำ   47   แห่ง
 
  สภาพสังคม
     การศึกษา
           • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3   แห่ง
           • โรงเรียนประถมศึกษา   4   แห่ง
           • โรงเรียนมัธยมศึกษา   2   แห่ง
     สถาบันและองค์กรทางศาสนา
           • วัด / สำนักสงฆ์   5   แห่ง
           - วัดวังปรากฏ
           - วัดคีรีวงกฎ
           - วัดนาป่าคาย
           - วัดนาลับแลง
           - วัดบ้านไร่ห้วยพี้

     การสาธารณสุข
           • สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน   1   แห่ง
           • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
  การบริการพื้นฐาน
     การคมนาคม
           • ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1214 (น้ำอ่าง – แสนขัน)
           • ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1244 (น้ำอ่าง-น้ำพี้) ผ่าน ตำบลป่าคาย หมู่ 1 และ หมู่ 7
           • ถนน รพช. หมายเลข 1244 (นาลับแลง-หาดกรวด) ผ่านตำบลป่าคาย หมู่ที่ 5,6 และ 7
           • ถนน รพช. หมายเลข 1244 (หนองกอก-ป้อมป่าคาย) ผ่านหมู่ที่ 7
           • ถนน รพช. หมายเลข 1244 (นาลับแลง-ป่าคาย)ผ่านหมู่ที่ 4 และ 5 เข้าสู่ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
     การไฟฟ้า
           • ตำบลป่าคายมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้านและมีไฟฟ้ารายทางสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
           • คลองตรอน ไหลผ่านหมู่ที่ 1,2 และ 9
           • คลองห้วยพี้ ไหลผ่านหมู่ที่ 6,7
           • ห้วยน้ำใส ไหลผ่านหมู่ที่ 3,4 และ 5
           • ห้วยคู่ ไหลผ่านหมู่ที่ 3
           • ห้วยพรหม ไหลผ่านหมู่ที่ 4
           • ห้วยบงใน ไหลผ่านหมู่ที่ 7
           • ห้วยบงนอก ไหลผ่านหมู่ที่ 7
           • ห้วยลิ้น ไหลผ่านหมู่ที่ 3
           • ห้วยปูน ไหลผ่านหมู่ที่ 1,3 และ 9
     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
           • ฝาย จำนวน 12 แห่ง
           • บ่อน้ำตื้น จำนวน 152 แห่ง
           • บ่อโยก จำนวน 19 แห่ง
           • ประปา จำนวน 16 แห่ง
  ข้อมูลอื่น ๆ
     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
           • ตำบลป่าคายมีแร่แกรไฟด์
     มวลชนจัดตั้ง
           • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 1 รุ่น จำนวน 110 คน
  ศักยภาพในตำบล
     ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
          จำนวนบุคลากร (ส่วนราชการ)
           • สำนักงานปลัด    5    คน
           • นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล    1    คน
           • นักบริหารงานทั่วไป   1    คน
           • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    1    คน
           • เจ้าพนักงานธุรการ    1    คน
           •เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   1    คน

           • ส่วนการคลัง    7    คน
           • นักบริหารงานการคลัง    1    คน
           • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    1    คน
           • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    1    คน
           • เจ้าหน้าที่พัสดุ    1    คน
           • พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   1    คน
           • พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   1    คน
           • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป   1    คน
           • ส่วนโยธา    4    คน
           • เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง    1    คน
           • เจ้าพนักงานธุรการ    1    คน
           • พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา    1    คน
           • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ    1    คน
           • ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   9    คน
           • นักวิชาการศึกษา    1    คน
           • พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    6    คน
           • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    1    คน
           • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป    1    คน
           • ส่วนสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคม   2    คน
           • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    1    คน
           • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป    1    คน

           » รวม    21    คน

          ระดับการศึกษา
           • มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    11    คน
           • ปริญญาตรี    14    คน

          รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
          • รายรับ   ปี 2550 จำนวน    13,397,385.96 บาท
            รายรับ   ปี 2549 จำนวน    10,402,089.55 บาท
            รายรับ   ปี 2548 จำนวน    7,267,531.51 บาท
          • รายจ่าย   ปี 2550 จำนวน    7,657049.90 บาท
            รายจ่าย   ปี 2549 จำนวน    8,180,337.44 บาท
            รายจ่าย   ปี 2548 จำนวน    3,054,527.13 บาท
     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
          การรวมกลุ่มของประชาชน
           • กลุ่มอาชีพ    9    กลุ่ม
           • กลุ่มออมทรัพย์    9    กลุ่ม

          จุดเด่นของพื้นที่
           • การคมนาคมสะดวกสบายสามารถติดต่อกับชุมชนต่าง ๆ
           • มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
           • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
           • มีแร่ทรัพยากรธรรมชาติ ( แร่แกร์ไฟด์ )

 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ