:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

พันธกิจ

1.       ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.       ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา

3.       ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.       พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

5.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ

6.       จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.       ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการประชาชน