Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   สำนักปลัด


  นางสาวพรวิไล คงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด


  นางสาวเนาวรัตน์ พรมไคร้
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


  นายอนุชาติ วอนเจียม
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ


  นายบุญธรรม คล้ายหนู
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


  นางอรนรินทร์ อินเลื่อม
เจ้าพนักงานธรการชำนาญงาน


  นายนิรุตต์ บุญเขต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ


  นางสาวชุติกานต์ อยู่สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


  นายเบลเยี่ยม พรมโต
พนักงานขับรถยนต์


  นายคเชนทร์ สวนสอน
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา


  นายสมาน สวนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ