Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   กองสำนักปลัด


  นายจักรธัช แก้วรอด
หัวหน้าสำนักปลัด


  นางสาวพรวิไล คงทอง
นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการ


  นางสาวเนาวรัตน์ พรมไคร้
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


  นายบุญธรรม คล้ายหนู
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


  นายอนุชาติ วอนเจียม
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ


  นางอรนรินทร์ อินเลื่อม
เจ้าพนักงานธรการชำนาญงาน


  นายนิรุตต์ บุญเขต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ


  นางสาวชุติกาญจน์ อยู่สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


  นายเบลเยี่ยม พรมโต
พนักงานขับรถยนต์


  นายคเชนทร์ สวนสอน
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา


  นายสมาน สวนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ